Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatste wijziging: 07 oktober 2021

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. De opdrachtgever wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op deze van onze opdrachtgevers en/of correspondenten.

Artikel 1

Het bezorgen aan Provo Danny NV van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan Provo Danny NV de uitvoering van het werk toe te
vertrouwen of haar voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 2

De offerten van Provo Danny NV zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand.

Artikel 3

Elke persoon of firma die een bestelling doet bij Provo Danny NV met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Provo Danny NV zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard.

Artikel 4

Provo Danny NV is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5

De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Provo Danny NV vrij gekozen. Provo Danny NV is niet verantwoordelijk voor de typografische
kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s die hij van de opdrachtgever ontvangt.

Artikel 6

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt aan Provo Danny NV, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van Provo Danny NV. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten
bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan
draagt Provo Danny NV geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter stelt van Provo Danny NV, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze
bestanden. Moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, zullen de leveringstermijn en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 7

Provo Danny NV moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk
voor spellings-, taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 8

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat Provo Danny NV van alle verantwoordelijkheid de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van Provo Danny NV en als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 9

Indien de opdrachtgever wenst dat Provo Danny NV productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, ... bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Provo Danny NV overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die Provo Danny NV uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging. Offsetplaten worden niet bewaard.

Artikel 10

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Provo Danny NV verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Provo Danny NV van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 11

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan Provo Danny NV uiterlijk binnen de 8
dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn
van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien Provo Danny NV binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Provo Danny NV is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever, zoals o.a. winstderving.

Artikel 12

De levering geschiedt in het bedrijf van Provo Danny NV. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Artikel 13

Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van Provo Danny NV staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk Provo Danny NV van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Artikel 14

Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsinterest op van 10% per jaar en wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR. Bovendien heeft Provo Danny NV dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor Provo Danny NV uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. Provo Danny NV heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven bedragen betaald heeft.

Artikel 15

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10 %.

Artikel 16

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Artikel 17

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.